Institutionen för kemi

OBS! Detta är en gammal hemsida som inte är aktuell. Du ska automatiskt pekas om till nya hemsidan. Om det inte händer, klicka på www.kemi.uu.se.

 


Kemiska sektionen har omorganiserats och består sedan 2012 av två institutioner: Institutionen för kemi - BMC, och Institutionen för kemi - Ångström.

Denna hemsida tillhör den institution som tidigare hette Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, med programmen för Analytisk kemi, Fysikalisk kemi, och Kvantkemi. Dessa tre program är nu uppdelade på de bägge nya institutionerna för kemi, på BMC respektive Ångström. 

Arbetet med den nya hemsidan pågår och tillsvidare så hänvisar vi till de gamla institutionssidorna. Information om övriga forskningsprogram inom kemi hittar man på följande länkar:

Gruppfoto av personalen utanför Eklundshof 

Analytisk kemi bedriver forskning på metoder inom området masspektroskopi i kombination med olika högupplösande och högkänsliga separationstekniker. Metoderna användes för problemlösning inom det kliniska området och i miljövårdssammanhang, särskilt för neurodiagnostik i nära samarbete med universitetets medicinska fakultet.

Fysikalisk kemi använder ytor för att designa och bemästra olika kemiska och fysikaliska processer. Både hårda (metalloxider) och mjuka (lipid- och polymer) material studeras med ett brett fysikal-kemiskt angreppssätt såväl experimentellt som teoretiskt. Våra tillämpningar finns inom solceller, läkemedelstransport och separering och anrikning av biomolekyler.

Kvantkemi studerar strukturen och dynamiken hos atomer och molekyler baserat på kvanmekanik och ofta med hjälp av storskaliga datorberäkningar. Eletronstrukturberäkningar och metodutveckling intar en central roll för våra forskningsprojekt, exempelvis egenskaper hos kemiluminiscenta molekyler (molekyler som alstrar ljus) och enzymatiska reaktioner i biokemiska system. Vår forskning inkluderar även interferometri och kvantdatorer, växelverkan mellan materia och antimateria samt tillämpningar och metodutveckling för kvantdynamik.